<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d29439955\x26blogName\x3dIl-Log%C4%A7ba+s-Sabi%C4%A7a\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://werld-kapp.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://werld-kapp.blogspot.com/\x26vt\x3d-2929419435740534102', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

27.6.06

Colorín colorado...Colorín colorado,
este cuento se ha acabado...


Kummenti: 10

Blogger Erezija qal/qalet...

Twanny,

inhobbok hafna imma din il-habta li ghandek li titfa' xi haga bl-Ispanjol minghajr ma taghti traduzzjoni ttini f'ghajni... allura, kelli nuza l-Babelfish biex nasal ghal din it-traduzzjoni: "Colored Colorín, this story has finished"... Boqq!

Inti trid tikkomunika maghna jew mieghek innifsek jew ma' xi mafia spanjola tistennik f'xi appartament mudlam f'Madrid?

Dejjem Tieghek.

28/6/06 09:49  
Anonymous Maria qal/qalet...

Daħħaktni, ereżija, għax għadni kemm ġejt lura biex ngħidlu l-istess ħaġa, avolja b'inqas elokwenza ;-)

Ħeqq, għandi f'moħħi sensiela żgħira ta' bloggati anki jien... Jekk nagħmilha bil-Grieg, forsi niġbed aktar attenzjoni milli bil-Malti medjokri tiegħi :-)))) Viva l-Babelfish!!!

28/6/06 10:08  
Blogger Erezija qal/qalet...

malti medjokri????? ghandek bzonn taqbez qabza sa malta biex tara kemm hu medjokri l-malti tieghek... maria, inti gawhra lingwistika indeskrivibbli....

28/6/06 10:18  
Blogger Arcibald qal/qalet...

Jiddispjacini Twan... kellhom biex jirbhu Spanja ghalija.

28/6/06 10:38  
Blogger Antoine Cassar qal/qalet...

Għandek raġun Ereżija. Peress li l-Ispanjol u t-Taljan jixtiebhu dejjem nassumi li l-ftit kliem li nikteb bl-Ispanjol se jinftiehem mingħajr problemi. Imma mhux il-każ. Skużani.

Colorín colorado, este cuento se ha acabado hija espressjoni ġejja minn kanzunetta tat-tfal. L-ewwel biċċa ma tfisser xejn; it-tieni tfisser "dan ir-rakkont intemm".

28/6/06 12:23  
Blogger Erezija qal/qalet...

grazzi :)

fil-fatt, l-ispanjol u t-taljan jidhru li jixxiebhu hafna imma fil-fatt xejn minn dan. Jixxiebhu xi ftit, ovvjament, huma kugini, imma ahwa mhumiex zgur.

28/6/06 12:36  
Anonymous Maria qal/qalet...

Nittama li ma titnejkux bija... Fil-fatt jien emmint li "Colorín" kunjom ta' kalċatur!

28/6/06 12:45  
Blogger L-Imżebbel qal/qalet...

Karta safra Twanny! :P

... jew bott fażola jew lummija, kif tippreferi... :)

28/6/06 12:49  
Blogger Antoine Cassar qal/qalet...

Karta safra, u mweġġa' !

28/6/06 12:53  
Blogger Antoine Cassar qal/qalet...

Traduzzjoni ħielsa:

Kulurin kulurat,
din il-ħrafa spiċċat

29/6/06 18:32  

Itfa' kumment

<< Home