<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d29439955\x26blogName\x3dIl-Log%C4%A7ba+s-Sabi%C4%A7a\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://werld-kapp.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://werld-kapp.blogspot.com/\x26vt\x3d-2929419435740534102', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

19.6.06

Hemm x'liebes?! Nehhi, ejja!

"Oi! Nederlander! Geen leeuwenhose in het stadion!"

Kummenti: 2

Blogger Antoine Cassar qal/qalet...

Dawn it-tekniċi ta' monopolizzazzjoni jdejquni ferm... qabel mort Spanja għamilt sitt xhur naħdem l-Ingilterra ma' kumpanija li tieħu ħsieb id-dekorazzjoni tal-mowbajls, jagħmlu minn kollox biex ikunu l-UNIĊI dekoraturi "uffiċjali" ta' kull mudell ġdid li jkun se joħroġ għas-suq... u insomma biex ma ntawwalx, bit-tattiċi tagħhom qażżewni.

19/6/06 23:38  
Blogger Antoine Cassar qal/qalet...

(Sitt ġimgħat, mhux sitt xhur)

19/6/06 23:39  

Itfa' kumment

<< Home