<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d29439955\x26blogName\x3dIl-Log%C4%A7ba+s-Sabi%C4%A7a\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://werld-kapp.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://werld-kapp.blogspot.com/\x26vt\x3d-2929419435740534102', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

9.6.06

Il-Googil

Photobucket - Video and Image Hosting


Il-googil dejjem ibiddel l-istil tieghu skond l-avveniment, okkazjoni, jew festa dinjija li tkun qed tigi iccelebrata. Fl-okkazjoni tal-ftuh tat-Tazza tad-Dinja Googil tella din it-tpingija.

Kummenti: 1

Blogger Kenneth qal/qalet...

U la qbadtuha fuq il-Guwgil, meta tfittex l-ismijiet taż-żewġ timijiet, bħala l-ewwel riżultat tat-tfittxija jitla' r-riżultat aġġornat.

10/6/06 22:08  

Itfa' kumment

<< Home