<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d29439955\x26blogName\x3dIl-Log%C4%A7ba+s-Sabi%C4%A7a\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://werld-kapp.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://werld-kapp.blogspot.com/\x26vt\x3d-8105635138450572523', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

27.6.06

Italiani di Lussemburgo

Photobucket - Video and Image Hosting

Avenue de la Gare (Luxembourg) wara Italja - Awstralja 26-06.06.

Kummenti: 3

Blogger gybexi qal/qalet...

hemm mhux quddiem il-gare?

u d-drivers inkazzati.. "ma ze ne pah possibl'! je ne pe paaaaah garer mon bus avekk tus ces etrancheurs partu!"

27/6/06 13:50  
Blogger Erezija qal/qalet...

il-portugizi ghamlu ferm izjed storbju... il-pulizija sahansitra kellhom johorgu l-airforce biex jikkontrollaw is-sitwazzjoni tat-traffiku. Ghalhekk nittama li l-inglizi jifqghuhom nhar is-sibt. Ta' anti-socjali li jien, noboghod dawn ic-celebrazzjonijiet b'mibeghda kwazi sopranaturali. Mhux ahjar tibqghu kollha d-dar taqraw Moliere xi dwejjaq fikom.

27/6/06 14:38  
Blogger Erezija qal/qalet...

jew id-da vinci code... ala zobbi, l-aqwa li tibqghu gewwa

27/6/06 14:39  

Itfa' kumment

<< Home