<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d29439955\x26blogName\x3dIl-Log%C4%A7ba+s-Sabi%C4%A7a\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://werld-kapp.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://werld-kapp.blogspot.com/\x26vt\x3d-2929419435740534102', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

13.6.06

Ma Jitghallmu Qatt

Prosit lill-azzurri tal-loghba sabiha u grintuza li laghbu l-bierah. Ghogbuni. Vera li l-Ghana setghu ikunu iktar konkreti u inqas fexfiexa imma dan ma jnaqqasx mill-loghob sabih li rajna. Ovvjament meta dahal Mauro German il-loghba sbiehet specjalment bit-toppu li kellu. Hasra li lil Del Piero stmawh fil-warrani wara li dahal u l-uniku blalen li tawh kienu ghall-girja olimpjonika.

Sadattant skoprejna li il-bufera ta'skandli u imhatri gewwa l-Italja ma affetwatx lill kullhadd l-istess. Buffon ma tantx deher inkwetat. U dak l-imnieghel Cannavaro sahansitra ammetta illi kellu imhatra fuq il-partita tal-bierah. Fil-fatt Stephen Appiah (ex Juventus) kellu imhatra ma Cannavaro dwar min se jirbah il-partita u issa Appiah se jkollu jixtri plazma skrin lil Cannavaro.

U ahbar ohra ta' l-intricci bejn Piedipuliti u l-Werld Kapp. Jidher li fl-ahhar xi hadd induna li il-kapokapone tar-Roma Sensi m'huwiex ezattament qaddis. Fil-fatt fil-kaz tal-falsifikazzjoni tal-passaporti ta' Cafu u Gustavo Barthelt intalab li Sensi jehel ghaxar xhur habs. Din ovjament hija l-gustizzja normali - l-ebda azzjoni ma ttiehdet dwar frodi sportiva cara daqs kristall (ghalfejn tiffalsifika passaport ta' plejer?).

Intalbu ukoll disa' xhur habs ghal Cafu - wiehed mis-simboli tal-futbol Braziljan. Jekk (u hawn naghmlu diversi mossi skaramantici) il-Brasil jilhqu il-final Cafu jaf ikun l-ewwel plejer li jkun laghab f'erba' finali differenti. Skond Cafu l-ahbar li gejkja mill-Italja dwar it-talba ghall-inkarcerazzjoni hija inenzjonata biex itellfu il-koncentrazzjoni. Nahseb li dam wisq jilghab mar-Ruma. J'Alla jirbah il-Werld Kapp... imbaghad tara l-gustizzja.

Kummenti: 1

Anonymous Ray qal/qalet...

Uza t-tipi (fonts) tal-Malti fil-kitbiet tieghek

14/6/06 10:46  

Itfa' kumment

<< Home