<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d29439955\x26blogName\x3dIl-Log%C4%A7ba+s-Sabi%C4%A7a\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://werld-kapp.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://werld-kapp.blogspot.com/\x26vt\x3d-2929419435740534102', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

10.6.06

Man/Woman of the Match

Germanja - Kosta Rika : 4-2

Alex Guimaraes, il-kowc tal-Kosta Rika. Bil-kowt iswed iperper fil-grawnd, taht temperatura ta' 25 digri` selsjus, u b'dak il-wicc ta' vampir bil-guh, huwa l-uniku li jhaqqaqha ma' Serse Cosmi ghall-unuri ta' Most Fearsome Presence on the Bench. Fost ir-rebbieha passati ta' dan l-unur kien hemm l-irqajja' t'gharaq taht idejn Jose` Antonio Camacho, Vujadin Boskov u l-mustacci kwieti imma li jqarrquk ta' Rudi Voeller.

Kummenti: 1

Blogger Antoine Cassar qal/qalet...

L-irqajja' t'għaraq ta' Camacho, he he... Luis Aragonés żgur mhux se jagħraq daqsu, ta' l-inqas mhux sakemm Spanja jaslu sal-Kwarti ta' Finali...

11/6/06 03:41  

Itfa' kumment

<< Home