<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d29439955\x26blogName\x3dIl-Log%C4%A7ba+s-Sabi%C4%A7a\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://werld-kapp.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://werld-kapp.blogspot.com/\x26vt\x3d-2929419435740534102', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

11.6.06

Man/Woman of the Match
Ingilterra - Paragwaj : 1 - 0

Filwaqt li l-goalkeeper tas-sudamericani wera li ma tantx huwa para guai tajjeb ghax halla lil siehbu jiskurjalu, l-unur tal-Men of di Mecc jiehdu Peter Crouch, li kien l-uniku wiehed li deher li kellu aptit loghba futbol dakinhar. Fans tal-Beano jiftakru l-bidu tieghu bhala t-twil tal-Bash Street Kids. Sorsi qalulna li Mrs. David Beckham innominatu bhala l-Most Longest Presence on the Pitch. Rebbieha passati ta' dan l-unur kienu l-linji bojod supporters ta' Maradona u t-tracca saliva li halla Rijkaard meta kien bezaq lil Rudi Voeller.

Kummenti: 2

Blogger Antoine Cassar qal/qalet...

Ħeħe, eċċellenti... dil-kolonna tiegħek bomba... kompli hekk sieħeb!

11/6/06 17:14  
Blogger Kenneth qal/qalet...

"l-linji bojod supporters ta' Maradona"

Dik u tal-"para guai" klassi.

11/6/06 18:44  

Itfa' kumment

<< Home