<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d29439955\x26blogName\x3dIl-Log%C4%A7ba+s-Sabi%C4%A7a\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://werld-kapp.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://werld-kapp.blogspot.com/\x26vt\x3d-2929419435740534102', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

20.6.06

Man/Woman of the Match


Il-gowler tat-Tunezija Ali Boumnijel. Innominat ghas-saves mirakuluzi, ghall-harga mignuna qabel it-tieni gowl ta' Torres, izda b'mod partikolari ghall-HANGRA simpatika matul il-partita kollha, indirizzata lejn shabu d-difensuri tat-Tunezija waqt l-ghoti tal-freekicks.
"Aaaaaaa......Aaaaaaaaa......Ersaq......Aaaaaaa"
Intom smajtuh? Jew tal-BBC biss kellhom il-mike ta' wara l-lasta mgholli?

Kummenti: 3

Blogger nigredo qal/qalet...

muhahaha... ghaddejtek... :P

u SNAP!!!...

20/6/06 11:52  
Blogger david qal/qalet...

Imma int, smajtu jghajjat? ;-)

20/6/06 12:22  
Blogger nigredo qal/qalet...

leqq... il-loghba ma rajthiex kollha

20/6/06 12:45  

Itfa' kumment

<< Home