<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d29439955\x26blogName\x3dIl-Log%C4%A7ba+s-Sabi%C4%A7a\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://werld-kapp.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://werld-kapp.blogspot.com/\x26vt\x3d-2929419435740534102', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

12.6.06

Man/Woman of the Match


Angola - Portugall : 0-1

Eccezzjoni straordinarja fejn it-titlu se jinghata lil aktar minn persuna wahda. Dawn it-tlett sapporters ta' l-Angola huma fil-fatt Belgjani minn Ghent li minghalihom sejrin jissapportjaw lil pajjizhom fil-Werld Kapp. Hekk kif illendjaw il-Germanja, qalb tajba infurmathom li l-Belgju ma' kienx ghadda ghal din l-edizzjoni. Ghalhekk, minflok jidghu, bdew ikantaw: DO-RE-MI-AN-GO-LA. End di rest is histri.

Sorsi infurmawna li t-tlett paladini huma wkoll innominati ghal Jolliest Superheroes Award. Rebbieha ta' dan it-titlu jinkludu Cafu`, li taghmillu x'taghmillu fil-grawnd se jidhak f'wiccek; ir-referee Collina ghal ragunijiet ovvji; u Rudi Voeller ghal dik id-darba li ddecieda juri wiccu quddiem in-nies meta qaxxar il-mustacci.

Kummenti: 1

Blogger L-Imżebbel qal/qalet...

Jiġifieri dawn ma kinux jafu li l-Belġju ma kkwalidikawx?

12/6/06 23:29  

Itfa' kumment

<< Home