<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d29439955\x26blogName\x3dIl-Log%C4%A7ba+s-Sabi%C4%A7a\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://werld-kapp.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://werld-kapp.blogspot.com/\x26vt\x3d-2929419435740534102', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

13.6.06

Man/Woman of the Match


Gappun - Awstralja : 1-3

L-ispirtu Aborigenu li hakem lit-tim Awstraljan kontra l-Gappun. Il-fotografi taghna rnexxilhom jiehdu ritratt esklussiv ta' din l-entita` invisibbli minn Dawnander li lejn tmiem il-loghba nvadiet il-grawnd. Il-verzjoni Awstraljana ta' l-iskwirril ta' Highbury, ghenet mhux ftit sabiex it-tim Orjentali jghejja drammatikament u jhalli via libera ghall-attakkanti tal-flokk isfar biex jiskurjaw wiehed, tnejn, tlieta fi spazju ta' tmien minuti. Fir-ritratt naraw kif l-ispirtu qieghed jaqta' jdejh lejn ix-xettici li qaghdu jirrimarkaw kif l-Awstralja qatt ma skurjaw gowl fit-Tazza tad-Dinja.

L-ispirtu Aborigenu huwa nnominat ukoll bhala Most Bestial Presence on the Pitch, fejn ghandu c-cans li jigi nkluz ma' leggendi rebbieha ta' dan it-titlu, fosthom Vinnie Jones, Gennaro Gattuso u Rudi Voeller fl-ahhar loghba tieghu bhala kowc tar-Roma.

Kummenti: 2

Anonymous Anonymous qal/qalet...

hahahaha!Forsi kien hemm xi Aboriginu fuq Ayers Rock li ghamel xi maghmul lil Gappunizi.:))

13/6/06 09:59  
Anonymous Ray qal/qalet...

Uzaw il-fonts tal-Malti

14/6/06 10:46  

Itfa' kumment

<< Home