<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d29439955\x26blogName\x3dIl-Log%C4%A7ba+s-Sabi%C4%A7a\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://werld-kapp.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://werld-kapp.blogspot.com/\x26vt\x3d-2929419435740534102', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

14.6.06

Man/Woman of the Match


Brazil - Kroazja: 1-0

Ronaldo. Minn dejjem ikkunsidrat bhala l-pilastru tal-Brazil, il-bierah ma ddeludiex u telaq in Pole Position. Infatti ntefa' fil-lunetta avversarja u bhal pilastru, ma ccaqlaqx pulzier, la 'l hemm u lanqas 'l hawn. Hawn fuq narawh ma' siehbu Cafu` waqt Press Konferens, meta l-gurnalist Gamajkan Bradder Hillari staqsihom : 'Illejla x'se jigri?' Ftit wara Ronaldo rrisponda : 'Jiena zgur li le.'

Minkejja l-umorizmu niggiezi, il-gurnalisti sportivi xorta wahda xehtu n-nominazzjoni tieghu ghal Most Immovable Presence on the Pitch. In-nominati l-ohrajn huma l-pedamenti ta' istejdjum, Adriano u l-presenza ta' Rudi Voeller f'din il-kolonna.

Kummenti: 2

Blogger Antoine Cassar qal/qalet...


- Illejla x'se jigri?'
- 'Jiena zgur li le.'


Grande!!

14/6/06 11:18  
Blogger Antoine Cassar qal/qalet...


- Illejla x'se jigri?
- Jiena zgur li le.


Grande!!

14/6/06 11:19  

Itfa' kumment

<< Home