<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d29439955\x26blogName\x3dIl-Log%C4%A7ba+s-Sabi%C4%A7a\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://werld-kapp.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://werld-kapp.blogspot.com/\x26vt\x3d-2929419435740534102', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

16.6.06

Man/Woman of the Match


Ingilterra - Trinidad u Tobago : 2-0

L-Imzebbel. Is-sorsi taghna nfurmawna li dan ir-ragel deher ihuf f’diversi bars u lokalitajiet ohra Ewropej fejn kienet qed tintwera l-loghba ta’ l-Inglizi, liebes suttana bajda b’salib ahmar fuqha. Apparentement, bejn ghajta u ohra ta’ ‘Vindaloo Vindaloo Vindaloo’ u 'f'ghoxx-Lampard-dawk-il-blalen-mac-Chelsea-ma-titlifhomx', kien qed jistaqsi ghal zewg individwi, certi Twanny u Baldu. Dejjem skond is-sorsi taghna, L-Imzebbel wera xewqtu li jorbot lit-tali individwi ma’ siggu, izommilhom l-ghotjien t’ghajnejhom miftuhin bit-tejp u jgaghlhom jaraw il-finali tat-Tazza tad-Dinja tal-1966 owver end owver egejn.

Sadanittant, L-Imzebbel qed jigi nnominat bhala Die Hard Fan of the Month, flimkien ma’ Twanny ghal Spanja u Baldu ghal San Gejtanu. Ghac-cerimonja tan-nominazzjonijiet, kien hemm il-parrukkier ta’ Rudi Voeller mistieden, li qajjem kontroversja hekk kif stqarr:

Porca troia. Meta plejer jinzel fil-grawnd, hemm biss hu, shabu u ta’ kontrieh. Jilghab biex jirbah hu, mhux biex jaghmel unur lil pajjizu jew biex jaghti pjacir lis-sapporters. X'izzobb. Dawk l-affarijiet jigu wara, meta jkun qed ikellem lill-gurnalisti, u meta kollox ikun mexa sew. U jigi fucken jitnejjek fil-culo jekk dawk li qed ixejru l-bnadar humhiex Eskimos, Zabbarin jew is-Simpsons.”

Il-kontroversja tissokta.

Kummenti: 3

Blogger L-Imżebbel qal/qalet...

Intqal ukoll li waqt iċ-ċelebrazzjonijiet tal-Portugiżi f'Belt il-Lussemburgu, l-Imżebbel intlemaħ ġo nofshom liebes il-flokk tal-Valletta. :)

16/6/06 10:28  
Blogger nigredo qal/qalet...

;)

16/6/06 10:51  
Blogger Arcibald qal/qalet...

Ghal San Gejtanu? lol

16/6/06 11:42  

Itfa' kumment

<< Home