<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d29439955\x26blogName\x3dIl-Log%C4%A7ba+s-Sabi%C4%A7a\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://werld-kapp.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://werld-kapp.blogspot.com/\x26vt\x3d-2929419435740534102', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

23.6.06

Man/Woman of the Match


Italja - Repubblika Ceka : 2-0

Rudi Voeller. Sa fl-ahhar wasal il-mument tieghu! Ghal min segwa l-loghba ta' l-Italja u r-Repubblika Ceka fuq ir-Rai Uno, fil-haf tajm seta' jgodi minn intervista qasira lill-plejer/kowc li sar mit f'din il-kolonna. Ovvjament staqsewh x'jidhirlu mill-loghba u kif qed jara lit-tim Taljan igib ruhu. Rudi qal li t-Taljani kienu qed jilaghbu loghba tajba, u hawnhekk inqabad li minflok jara l-mecc kien qed jilghab Pro Evolution Soccer 5 fuq il-PSP. Minkejja dan l-iskerz, Rudi xorta laqat wahda tajba u qal li Gilardino kien kemmxejn izolat. Marcello Lippi kien qed isegwi din l-intervista mimdud fl-art, magenb il-gurnalista, fejn la Rudi u lanqas il-kameramen tar-Rai ma setghu jarawh. U Lippi mexa fuq il-parir ta' UberVoeller, u fit-tieni taqsima dahhal lil Super Pippo minflok Gila. Il resto e` storia.

Rudi Voeller huwa shortlisted ghall-premju Most Friendly Face on the Premises, flimkien ma' Zdenek Zeman wara loghba kontra l-Juve; Ronaldinho meta jfalli pass; Adriano Galliani; u wicci casomai l-Ingilterra jghollu din it-Tazza tad-Dinja.

Kummenti: 0

Itfa' kumment

<< Home