<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d29439955\x26blogName\x3dIl-Log%C4%A7ba+s-Sabi%C4%A7a\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://werld-kapp.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://werld-kapp.blogspot.com/\x26vt\x3d-2929419435740534102', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

14.6.06

Man/Woman of the Match
TA' VERA!Kull kumment ieħor ikun żejjed...

Kummenti: 7

Blogger Antoine Cassar qal/qalet...

Ja mżebbel li int! ;)

Lejn xiex qed iħares dak tal-flokk l-aħmar? Jew għandu għajnejh magħluqin?

14/6/06 18:09  
Blogger Jacques René Zammit qal/qalet...

issa dal-kumment mhux zejjed twan?
mela ma qrajtx il-post sew? :)

14/6/06 18:53  
Blogger Arcibald qal/qalet...

Dak ghalaq ghajnejh ghax qed imissilha sorma lol

14/6/06 21:58  
Anonymous Anonymous qal/qalet...

Jekk issibu aktar ritratti bhal dawn tiddejqux taqsmuhom maghna ;-)

16/6/06 00:24  
Anonymous Maria qal/qalet...

Biex ngħidlek il-verità, ir-ritratti ta' dat-tip idejquni bil-kbir. Għax ir-rwol tiegħi bħala mara na narahx bħal dan.

Jekk fil-futbol, in-nisa ħlief ridikulu m'hemmx posthom, għala ma tħallihomx barra? Ma taħsibx li b'hekk tigħata impressjoni ħażina għal dan il-blogg sabiħ?

16/6/06 06:32  
Anonymous Maria qal/qalet...

Skużani, ridt nikteb "tingħata".

16/6/06 06:39  
Blogger L-Imżebbel qal/qalet...

Sett żejżiet bħal dawk ma tantx narahom redikoli. Pjuttost mitiċi imma msomma.

Hu x'inhu l-każ, jien inħobb nara ż-żejżiet. Dik in-natura tiegħi. Ilhom 26 sena jogħġbuni, u m'inix biħsiebni nieqaf issa. Anzi...

Issa jekk inti le, dik mhix problema tiegħi. Kulħadd gostih.

Xejn personali: kwistjoni ormonali, minn lenti liberali.

15/7/06 06:23  

Itfa' kumment

<< Home