<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d29439955\x26blogName\x3dIl-Log%C4%A7ba+s-Sabi%C4%A7a\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://werld-kapp.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://werld-kapp.blogspot.com/\x26vt\x3d-2929419435740534102', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

21.6.06

Supporters Kbar

Photobucket - Video and Image Hosting


Hawnhekk gewwa il-Gran Dukat il-fervur kalcistiku ma naqasx. Huwa minnu li parti l-kbira tac-celebrazzjonijiet wara l-loghob isiru mill-kommunitajiet Portugizi, Taljani jew Inglizi illi hawn. Minkejja l-fatt li hafna minn dawn huma issa Lussemburgizi ad hoc xorta meta jigi ghall-futbol qalbhom ghadha thabbat favur l-pajjiz originali. Ma tistax tlumhom ghax wara kollox l-Lussemburgu daqs tal-gzira taghna tajbin fil-loghba tal-ballun. Dan il-fenomenu ta' appartenenza lejn art missirijiethom deher car per ezempju meta l-Portugall laghab kontra Lussemburgu gewwa l-istadkum nazzjonali f'Lussemburgu. Stadjum imballat nies. Stadjum jghajjat b'lehen wiehed favur Figo u Ronaldo minghajr misthija u minghajr skizofrenija.

Il-lokali - il-Lussemburgizi ta' Letzebeurg - m'humiex daqshekk zbukkati. Lanqas naf nghid jekk ghandhomx preferenzi lejn les bleus Francizi , jew lejn ix-xjaten il-homor Belgjani jew lejn l-Allemanni - kollha nazzjonijiet round-the-corner biex niftiehmu. Is-sensazzjoni generali li jaghtuk hija ta' tolleranza - ghax m'hemmx x'taghmel bhalissa l-World Cup. Imbaghad halli ghall-puluzija dukali tappella ghal-celebrazzjonijiet iktar kontenuti. Tappella biex jekk jergghu jirbhu l-Portugall, s-supporters ghandhom jiftakru li hemm min mhux ezattament ewforiku f'dawn iz-zminijiet. Speci ta' nittollerawkom tizzablu f'pajjizna imma ftakru dejjem li hawnhekk Letzeburg u hafna ghajjat u frakass ghal bicca ballun tal-gilda jaf jigi ikkunsidrat bhala "breaking the public peace" u anki sahansitra "riotous assembly".

Ghalhekk meta nhares lejn ic-celebrazzjonijet frenetici gewwa pajjizi - jirbhux il-Brazil, l-Italja., l-Ingilterra jew il-Germanja - qatt ma kont nitkaza. Issa wisq inqas. Ghax ahjar pjacir bil-loghba tal-ballun. Ahjar il-murtali tal-hajja u celebrazzjoni milli l-bard nordiku ta' pajjiz li kull ma jmur iktar jidhirli bhala l-killjoy ta' l-Ewropa.

"Supporters kbar" ikantaw tal-Belt. U hekk ghandu jkun. Supporters kbar li jafu jehdew bil-ballun - bix-schadenfreude b'kollox. Ghax hekk ghandu jkun.

Il-loghba s-sabiha. Però wisq isbah bl-ucuh ferrieha, bil-kant u x-xalar...

Illum il-festa taghna naghmlu li rridu!

Kummenti: 0

Itfa' kumment

<< Home