<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d29439955\x26blogName\x3dIl-Log%C4%A7ba+s-Sabi%C4%A7a\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://werld-kapp.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://werld-kapp.blogspot.com/\x26vt\x3d-2929419435740534102', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

2.7.06

Germanja-Italja-Portugall-Franza


1) Ici Bruxelles Tghix go belt internazzjonali u tintebah kemm n-nies jingibdu l-hin kollu lejn pajjizhom. Wara kull rebha johorgu l-karozzi jpaqpqu l-hornijiet bil-bnadar tricolore iperpru mar-rih. Kuljum iz-zona tal-Bourse issir bahar ta' kuluri, storbju u nies jiccelebraw. Tfajliet, tfal, xjuh, Taljani, Portugizi u llejla, bir-ragun, hargu l-Francizi wara li laghbu loghba kbira kontra l-Braziljani li vvintaw il-cucchiaio. Meta hareg il-konvoj karozzi Portugizi bl-ghajjat u t-tixjir tal-bnadar fiz-zona fejn hemm hafna pubs, il-kollega tieghi Ingliz qaghdilhom f'nofs it- triq b'pinta f'id wahda, b'dahka kbira fuq wiccu u b'bandiera ta' l-Ingilterra fl-id l-ohra (biex niftiehmu l-bajda bis-salib l-ahmar u mhux il-Union Jack li tara ta' spiss fuq il-front tas-Sliema). U jcapcpilhom meta johorgulu subghajhom tan-nofs. Il-bierah qabel il-partita ta' l-Italja, siehbi Taljan tefa' l-Inno di Mameli (Coro e Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia) u segwejt il-kliem minn fuq il-ktejjeb z-zghir. L-innijiet jinstemghu anakronistici llum. Il-Marseillaise titkellem dwar 'sang impur'* (demm mahmug) ... waqt li dan it-tim sabih u bete noire tat-torcida bena l-forza tieghu fuq it-tfal ta' l-immigranti u tal-kolonji. Henry, Zidane, Makelele, Viera. L-Inno di Mameli? 'Fratelli d'Italia/l'Italia s'e desta/Dell'elmo di Scipio/S'e cinta la testa/Dov'e la Vittoria?/Le porga la chioma/Che schiava di Roma/Iddio la creo'/Stringiamoci a coorte/Siam pronti alla morte/L'Italia chiamo''. Alluzjonijiet ghar-rebh fil-gwerer Punici, ejjew ninghaqdu u mmorru ghall-qatla. Fi zmien il-World Cup johorgu l-istereotypes tas-soltu. Id-Der Spiegel tghajjar lill-irgiel taljani "mammoni u parassiti" u l-gurnali Taljani (anki l-aktar cinici fosthom) jiehdu ghalihom. Ghada t-tabloids jikkruciffisaw lil Sven u ma trid xejn biex is-Sun issemmilek 'the obscene sums of money that the philandering Swede has made' waqt li Raymond Domenech (li l-Francizi, tipikament, iqisuh injurant u bidwi) isir eroj nazzjonali. U forsi ma tafx kif, anki Chirac jaf igawdi minnha l-bicca. Ghax il-futbol mhux biss il-loghba u l-kuluri u t-teknika imma il-hajja ta' poplu. Wara l-festa li ghamilna l-bierah, il-Francizi ukoll ser jghaddu nuit blanche fuq ic-Champs Elysees illejla u hasra li kelli nirrifjuta l-invit ta' siehbi Tom biex naqbez qabza sa Parigi. Kont niehu gost nara lil dan il-pajjiz jerga' jiccelebra s-sahha tad-diversita' fit-toroq u fil-boulevards. Imma ejja ma ngergrux. Wara kollox saru s-saghtejn u nofs u ghadna nisimghu c-celebrazzjonijiet fit-toroq ta' Ixelles. U ma ninsewx li ahna mat-Taljani nzommu. Forza Ragazzi e vai cor cucchiaio! U, bil-haqq, ghadni ma staqsejthomx lill-Belgjani x'jidrilhom minn dan l-istorbju kollu bil-bnadar ta' pajjizi ohra f'art twelidhom. Ghada nsaqsi lill-gar li qalli li jigi jaqa' u jqum mill-futbol. Ormai nahseb li drawha l-bicca ghax ma qalli xejn wara l-istorbju li ghamilna l-bierah bl-Inno di Mameli.

*(L’expression « sang impur » est parfois mal interprétée. Il ne s’agit nullement ici d’une connotation raciste faisant référence à du sang étranger. Le « sang impur » de la Marseillaise, c’est le sang de ceux qui sont tombés pour défendre la Liberté, l'Egalité, les « Droits de l'Homme » - Wikipedia.)

2) Ici Paris Hey mate! We finally did it... And this was no miracle. One of the best football memories in my whole life ; yeah, yeah, really. Our competition started on a slow & boring pace, not untalented but so stressed (the ghosts of 2002 and 2004 still heavy in their legs and flowing in their nerves), they just couldn't play. But they were still confident. The whole country, its press & medias, wasn't, but they were. They played a good (or decent) game against Togo -small & weak (but actually not so bad) team. All for Zidane's sake. And then the Spaniards, a Nation I usually consider as our closest cousin, claimed they'd retire Zidane from football. Stinky arrogance, populist stupidity and a great big incredible hole in their memories -they never won against France, they never won anything either. France is old, it's slow, we'll swallow them. Plus Aragones, with his "negro de mierda" a few months ago against Henry... Plus a few Spanish supporters welcoming the French bus with monkey shouts. Plus they whistled the Marseillaise. And the Spaniards scored first. That was it : the beginning of a small revolt. French style. Les bleus never seemed to worry. Played a great game. Old, but so experienced the Spaniards couldn't help it. Ribery, presented by the French press, before the tournament, as our "saviour" (an old French tradition, especially since De Gaulle, and even more especially with our deep actual moral crisis), saved us. Viera (only Domenech believed in him, saying when criticism was at its highest that Great Pat would make a wonderful tournament) scored the second goal. Well, a bit of a cheat by Henry, but there was an obstruction anyway. And Zidane... Scoring the final goal, definitely humiliating the Spaniards... What a wonderful self revenge. That was history written as I was "living" it! So symbolic, overcharged with deep emotions... I knew we'd win, I could sense it before the game. It's such a great thing for the country, for its mood. The atmosphere was incredible in the streets, in the metro, afterwards. Like a small 1998, like some kind of liberation... We needed it, and they did it. Despite all the (very unfair) criticism, despite the terrible schizophrenic French atmosphere during the first games (France wants heroes, but France, scared by failure, or by success, deeply self-ashamed, constantly spit on them). I believed they could do it, and now, I believe they can beat Brazil. And France is no more sceptic : we all believe it's 50-50, at least! They'll go far! And beat Italia! Cheers! Tom PS : and if we ever lose 5-0 against Brazil, we don't even care, this game against Spain was our own final! From now, it's only bonus.

3) Ici Berlin In June 2006 Germany has the honor of hosting the World Cup football tournament. Far more than a sporting event, this is the biggest global cultural phenomenon that there is. JAZZANOVA and the crew at Berlin's Sonar Kollektiv label just couldn't let the occasion slip by without marking it with a record release. And so it is that the Paz e Futebol compilation celebrates what is undoubtedly the Brazilian nations greatest passion next to soccer: music. What better time to showcase Brazilian music than coinciding with a World Cup? Featuring greats of the Brazilian music scene such as MARCOS VALLE and EDU LOBO, this record is sure to please those already in the know about the musical treats the country has to offer as well as winning over new listeners to the sound of Brazil.

Kummenti: 0

Itfa' kumment

<< Home