<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d29439955\x26blogName\x3dIl-Log%C4%A7ba+s-Sabi%C4%A7a\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://werld-kapp.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://werld-kapp.blogspot.com/\x26vt\x3d-2929419435740534102', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

10.7.06

Meta ħasbuni Taljan u partitarju part-time ġie jitnejjek mill-penaltiż

Mid-dehera t-Taljani jaslu sal-finali tat-tazza tad-dinja kull tnax-il sena. Din l-istatistika tgħid ħafna dwar kemm qed jitgerbeb iż-żmien minn fuqi. Il-bieraħ kienet it-tielet finali li rajt lit-Taljani jilagħbu. Fl-82 kont G'Mangia, fid-dar ta' xi ħbieb tal-ġenituri li kellhom reception tat-televixxin tajjeb (araw hawn dwar ir-reception tat-televixxin fis-snin tmenin). Fin-94 naħseb (nenfasizza l-kelma "naħseb") li kont ir-Renos Bar, Tas-Sliema, mal-ħbieb. M'għandix tifkiriet ċari ta' dak il-werld kapp. U fl-2006 kont it-Tube ġewwa Lussemburgu, l-uniku partitarju "Taljan" ġo bar mimli Franċiżi. Tant hu hekk li xi nies (li dwarhom tkellimt fil-bloggata ta' qabel) ħasbuni Taljan ta' vera u jiena ma ppruvajtx inbiddlilhom il-fehma. Si si, stiamo giocando male, NO! NO! SI! SI! Lgħabtha tajba. Ma waqajtx offsajd (sibna xi kelma ġdida Maltija għal offside? Imżebbel, Maqluba?), lanqas darba, u ftit qabel ma bdew il-penaltiż żgiċċajt 'il hemm mingħajr qatt ma ndunaw li jiena Taljan minix u malli ħriġt mill-bar kważi kważi lanqas temmen, tlift kull interess fir-riżultat finali. Se tgħiduli, dan vera partitarju part-time ostja! U jkollkom raġun. Iżda, waqt il-logħba il-mutur żgħir ta' qalbi ma waqafx għaddej, bi kwietu imma persistenti. U fit-tieni taqsima, meta l-Franċiżi wrew li setgħu jiskurjaw, dak l-istess mutur ta' qalbi tela' tul griżmejja u qagħad f'ħalqi, lest għall-qabża - kif kważi jgħidu l-Ingliżi.

Mit-Tube, il-mixja sa l-inħawi tal-Gare (stazzjon tal-ferrovija) ddum xi għaxar minuti, jew, kemm idumu biex jingħataw il-penaltiż. Għax sa meta wasalt sa tal-Kebab (kelli l-ġuħ) faċċata ta' l-istazzjon, it-Taljani kienu għamluha. Campioni. Ħassejt ferħ, ma nistax ngħid li ma ħassejtx, imma meta tqabbel il-ġirja ta' tiġieġa b'rasha maqtugħa li kont għamilt tul il-kuritur tal-flat tal-ħbieb tal-ġenituri meta r-referi saffar l-aħħar tal-finali fl-82, il-bieraħ verament kont qisni tiġieġa mejta, kiesħa, lesta biex titpoġġa f'xi salad. Forsi intebħet fl-aħħar li rasha maqtugħa. U għallura għad niekol kebab u chips fil-ħanut tal-kebab quddiem it-televixxin tagħhom, li għal darba ma kienx fuq l-MTV Tork, u qagħad nara 'l Gattuso jiġri fil-grawnd bil-qalziet ta' taħt, u bil-kwiet nistad taħt il-wiċċ ta' qalbi għal ħuta emozzjoni ftit ikbar mill-goldfish ħelu imma patetiku li dan il-partitarju baqa' jżomm f'idu sakemm qam dalgħodu u qisu ma kien ġara xejn. Kapitlu magħluq. Daqshekk metafori ħżiena.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
u fl-2018?

Kummenti: 1

Blogger Erezija qal/qalet...

Kulħadd (subien insomma) jixtieq jilgħab fil-finali tal-werld kapp. Ikklikkjaw hawn u siru afu kif ghandkom taghmlu:

http://tonaz.altervista.org/zidane.html

10/7/06 14:27  

Itfa' kumment

<< Home