<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d29439955\x26blogName\x3dIl-Log%C4%A7ba+s-Sabi%C4%A7a\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://werld-kapp.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://werld-kapp.blogspot.com/\x26vt\x3d-2929419435740534102', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

11.7.06

Tmiem sodisfacenti

Min jaf ghalfejn?

Kummenti: 2

Blogger Antoine Cassar qal/qalet...

Min jaf għalfejn? Ippruvajt infittex xi informazzjoni fuq l-eteru imma ma sibt xejn aktar minn dak li jgħidilna l-artiklu tal-BBC. Isemmu "problemi politiċi" u ma jidħlux fid-dettalji. U għala waqt il-logħba tal-final? Coup de théâtre? Ħass li kien għadu kemm temm l-aħħar missjoni tiegħu, u ma felaħx iżjed?

Imsejknin il-qraba tiegħu... miraklu kif ma mietx wara li spara għal rasu.

Lanqas stqarrija tal-Fifa ma ħarġet?

12/7/06 22:15  
Blogger Antoine Cassar qal/qalet...

Jgħidu li għafas il-grillu madwar il-minuta 70 tal-logħba. Il-moħħ tgħidx kemm jiġri meta jkun f'nofs ta' panic. Dak il-ħin kienu qegħdin jattakkaw il-Franċiżi u jagħmlu ħafna pressjoni, u kollox kien jissuġġerixxi li t-Taljani kienu se jitilfu. Forsi s-sur Kiessling kellu xi ftehim?

Niddubita, però anki jekk jirriżulta li Kiessling kien imdaħħal f'xi storja ta' korruzzjoni, nibża' li ma nsiru nafu qatt. Il-Fifa għandhom wisq poter u diġà għandhom reputazzjoni kemmxejn maħmuġa...

12/7/06 22:23  

Itfa' kumment

<< Home