<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d29439955\x26blogName\x3dIl-Log%C4%A7ba+s-Sabi%C4%A7a\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://werld-kapp.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://werld-kapp.blogspot.com/\x26vt\x3d-8105635138450572523', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

7.7.06

TotoDinja 1-X-2: Ta' l-aħħarWara s-semi-finali, l-ordni tal-klassifika jibqa' l-istess, imma l-ewwel post għadu mhux deċiż għalkollox... mill-bqija, ta' min jinnota li l-Mandraġġar kien beda tard u tilef 8 logħbiet, iżda jinsab biss 3 punti 'l bogħod minn Arċibald.

Il-klassifika wara 62 logħba:

40 ... Arċibald
39 ... J'Accuse
37 ... Mandraġġar *
37 ... Maqluba
36 ... Xifer
35 ... Rod Mallia
33 ... Maria
32 ... L-Imżebbel
31 ... Nigredo **
30 ... Toni Sant
26 ... Ereżija ***

* minn 54 logħba
** minn 60 logħba
*** minn 46 logħba

L-aħħar kupun:
63. Ġermanja – Portugall
64. Italja – Franza

Baldu u Jacques: naħseb li jkun aktar ġust jekk tibagħtuli t-tbassiriet tagħkom permezz ta' e-mail, imbagħad intellagħhom jien stess wara li nkun irċevejt mingħandkom it-tnejn. Iddeċiedu intom...

Kummenti: 14

Blogger Antoine Cassar qal/qalet...

Tal-Maqluba:

63. Ġermanja – Portugall ..... 2
64. Italja – Franza ..... 1

7/7/06 00:40  
Blogger Antoine Cassar qal/qalet...

Mistoqsija: tista' l-partita Ġermanja-Portugall tispiċċa f'dro, jew bil-fors irid ikun hemm rebbieħ, anki jekk permezz tal-penaltis? Ma nista' niftakar ebda partita ta' spariġġ 3/4 li spiċċat f'dro...

7/7/06 00:41  
Blogger Toni Sant qal/qalet...

63. Ġermanja – Portugall 2
64. Italja – Franza 2

7/7/06 09:23  
Blogger Erezija qal/qalet...

63. Ġermanja – Portugall 1
64. Italja – Franza X

7/7/06 09:25  
Blogger Jacques René Zammit qal/qalet...

Egregio Direttore

1. Third place match ukoll trid tmur ghal penalties. Xi hadd irid jigi t-tielet.

2. Dwar email u mhux email. Ippruvajt nirragunaha. Jekk qed nifhem sew l-uniku inkwiet huwa tieghi... jekk Arcibald jiddeciedi "jikkupjani" ikun ifisser li jigri x'jigri niehu punti daqsu - u nigi t-tieni (i.e. ma nirbahx). Ma nahsibx li Baldu se jirraguna b'dak il-mod - specjalment meta l-premju m'huwiex xi Trip ghal Tnejn gewwa Sud Afrika ghall-final li jmiss :)

Ergo Peress illi dal weekend naf inkun Metz u imbieghed minn kompjuters...

Peress illi email tieghek m'ghandix hin insibu

Peress illi ghalijja BAldu ga rebah ghax bhala persuna dizinteressata mill-futbol ghadu inkredibbilment l-ewwel

Peress illi issa tkellimt wisq

Hawn huma l-voti:

Germanja - Portugall 1
Italja - Franza 1

PS.
Peress illi ukoll tista' tidher daqxejn boring lejn l-ahhar u biex tqajjem ftit interess kont nissuggerixxi li taghmel zewg klassigiki... wahda fejn jinghataw il-punti kif dejjem ghamilna u ohra fejn il-punti jizdiedu skond ir-rawnd : ie 2 punti fl-ottavi, 3 punti fil-kwarti, 4 punti fis-semifinali u tielet post u fl-ahhar 5 punti ghall-finali. (insejhula Medja Maltese) Nikteb dan f'sens ludiku.

Incidentalment, Mandraggar jidher ghandu success rate gholi pero' ikolli ninnota ukoll li l-loghbiet ta' l-ewwel round kienu hafna iktar difficli biex tipprevedi.KOllha kemm ahna hadna boost zejda meta bdew l-iskontri diretti.

Ludikament u Satistikament tieghek

7/7/06 09:29  
Blogger Arcibald qal/qalet...

Tan-nejk issa jekk naghmilhom l-istess bhal Jacques, ghax tigi qisha kif qal hu (ghalkemm nammetti li l-Germanja aktarx jirbhu). Allura issa ddecidejt li naghmilhom bhal ta' Antoine, jigifieri:

63. Ġermanja – Portugall ... 2
64. Italja – Franza ... 1

Ta' l-Itajla 1 imma sieheb... qas itini li naghmilha 2 u l-penalties vera jdejquni, specjalment f'finali.

Awguri u PTP (proset tal-programm). Dal-blogg kien idea genjali u zammni interessat fit-tazza tad-dinja hafna iktar milli kieku kont inkun interessat.

7/7/06 11:44  
Blogger Jacques René Zammit qal/qalet...

Bald nittama li qed ticcajta u li ma ghamilthomx differenti tant biex ikunu differenti... emminni ma kenitx l-intenzjoni tieghi li nilghab loghba psikologika....

jew forsi iva :)

7/7/06 12:22  
Blogger Mark Vella qal/qalet...

63. 1
64. 2

7/7/06 12:35  
Blogger Maria qal/qalet...

63. 2
64. X

7/7/06 12:49  
Blogger Arcibald qal/qalet...

U ijja issa loghba psikologika u mhix... kif ghidt int, hadd mhu sa jirbah vjaggi, mobiles u washing machines. Sakemm m'ghandux xi sorpriza m'ghand xi sponsor Twanny lol

7/7/06 13:26  
Blogger Antoine Cassar qal/qalet...

Grazzi Jacques ta' l-epistola ħelwa tiegħek.

Issa peress li J'Accuse u Baldu tajtu l-istess tbassira għall-final, hemm żewġ possibbiltajiet: jew jirbaħ Baldu, jew tirbħu t-tnejn li intom.

Dwar is-suġġeriment ta' klassifika fejn il-punti jiżdiedu skond ir-rawnd, jidhirli li din hija idea tajba. Biex nikkalkula kollox se jeħodli ftit tal-ħin, imma ma niddejjaqx. Ir-riżultati kollha qegħdin f'dokument Excel li se ntella' xi mkien ħalli jkun jista' jniżżlu kulħadd. Kont beħsiebni nagħmel klassifika oħra fejn jiġu kkalkolati l-medji ta' kull plejer (għax hemm tlieta li ma laħqux il-logħbiet kollha). Jiġifieri li wisq probabbli jkollna tliet rebbieħa, jew forsi erbgħa...

7/7/06 15:41  
Blogger L-Imżebbel qal/qalet...

63. Ġermanja – Portugall ..... 1
64. Italja – Franza ..... 2

All's well that ends well...

7/7/06 16:12  
Blogger Mandraġġar qal/qalet...

63. Ġermanja – Portugall ..... 1
64. Italja – Franza ..... 1

7/7/06 22:09  
Blogger Roderick Mallia qal/qalet...

63. Ġermanja – Portugall ..... 1
64. Italja – Franza ..... 1

8/7/06 02:22  

Itfa' kumment

<< Home